Gifu Chan "Gifu Sate!" Announcer Yuri Shirai

Gifu Chan

[Broadcast on July 1, 2020]
Gifu Chan "Gifu Sate!"

Announcer Yuri Shirai visited us about Gifu Japanese umbrella.

The parasol was a good match for your clothes.